انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران- کارگاه های آموزشی
کارگاه آموزشی نگرش سیستمی «تلویحات آموزشی و درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/6 | 
توضیحات کارگاه :

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران:
http://fpai.ir/find.php?item=1.70.143.fa
برگشت به اصل مطلب