انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران- هیات موسس
مشخصات هیات موسس انجمن ایرانی روانشناسی خانواده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۳/۲۸ | 

  ردیف     نام و نام خانوادگی     رشته و مدرک تحصیلی     محل تدریس دانشگاهی     محل کار     آدرس  ایمیل  
1   رضا خجسته مهر     دکتری روانشناسی     دانشگاه شهید  چمران اهواز     دانشکده علوم  تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز     khojasteh_r@scu.ac.ir  
  2   غلامعلی افروز      دکتری روانشناسی     دانشگاه تهران     تهران-پل گیشا- دانشکده روانشناسی و  علوم تربیتی دانشگاه تهران     afrooz@ut.ac.ir  
  3   شکوه نوابی نژاد     دکتری روانشناسی مشاوره     navabinejad@yahoo.com  
  4   سیمین حسینیان     دکتری روانشناسی  تربیتی     دانشگاه الزهراء  تهران     دانشکده علوم  تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء     hosseins1381@yahoo.com  
  5   جلال یونسی     دکترای تخصصی روان  شناسی بالینی     دانشگاه علوم  بهزیستی و توانبخشی تهران     دانشگاه علوم  بهزیستی و توانبخشی تهران     jalal.younesi@hotmail.com  
  6   رحمت اله نورانی  پور     دکتری راهنمایی و  مشاوره     دانشگاه شهید  بهشتی تهران     دانشکده علوم  تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران     rnoorany@hotmail.com  
  7   سید احمد احمدی  علون آبادی     دکتری راهنمایی و مشاوره     دانشگاه اصفهان     دانشکده علوم  تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان     sahmadi@edu.ui.ac.ir  
  8   منیجه شهنی ییلاق     دکتری روانشناسی  تربیتی     دانشگاه شهید  چمران اهواز     دانشکده علوم  تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز     mshehniyailagh@yahoo.com  
  9   فاطمه بهرامی  خوندایی     دکتری مشاوره      دانشگاه اصفهان     دانشکده علوم  تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان     dr-f.bahrami@  edu.ui.ac.ir  
  10   عباس ابوالقاسمی     دکتری روانشناسی     دانشگاه محقق  اردبیلی     دانشکده ادبیات و  علوم انسانی دانشگاه اردبیل     abolghasemi_44@yahoo.com  
  11   ناصر یوسفی     دکتری مشاوره  خانواده     دانشگاه کردستان     دانشکده ادبیات  دانشگاه کردستان     naseryoosefi@yahoo.com  
  12      تورج  هاشمی     دکتری روانشناسی  تربیتی     دانشگاه تبریز     دانشکده علوم  تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز     tourajhashemi@yahoo.com  
  13   ذبیح اله عباس پور     دکتری مشاوره دانشگاه شهید  چمران اهواز    دانشکده علوم  تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز   z.abbaspour@scu.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران:
http://fpai.ir/find.php?item=1.56.12.fa
برگشت به اصل مطلب