انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران- سخنرانی
سخنرانی های بهمن ۹۸

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/29 | 

عنوان سخنرانی
۱-  «موقعیت شغلی زنان به عنوان تعدیل گر رابطه حمایت اجتماعی و رضایت زناشویی»
سخنران: فاطمه حاجی حسینی

زمان: ۲۹ بهمن ۹۸ ساعت ۱۲ 
مکان: 
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهیدچمران طبقه ۳ سالن کنفرانس ۱
۲- « اهمیت و نقش تعهد زناشویی در زندگی زوجین»
سخنران: زهرا محمودی
زمان: ۲۹ بهمن ۹۸ ساعت 
۱۳ 

مکان :  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران طبقه ۳ سالن  کنفرانس۱

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران:
http://fpai.ir/find.php?item=1.112.36.fa
برگشت به اصل مطلب