انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران- مزایای عضویت در انجمن
مزایای عضویت در انجمن

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/6 | 
مزایای عضویت در انجمن

۱- دریافت کارت عضویت انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران

۲- دریافت خبرنامه به صورت الکترونیک برای تمام اعضاء

۳- دریافت نشریه دوفصلنامه "روانشناسی خانواده" به صورت الکترونیک برای تمام اعضاء

۴- حق رای برای اعضای پیوسته

۵- برخورداری از تخفیف در  ثبت نام  کارگاه های آموزشی ، شرکت در کنگره ملی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران:
http://fpai.ir/find.php?item=1.105.32.fa
برگشت به اصل مطلب