انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران- مزایای عضویت در انجمن
مزایای عضویت در انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مزایای عضویت در انجمن

1- دریافت کارت عضویت انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران

2- دریافت خبرنامه به صورت الکترونیک برای تمام اعضاء

3- دریافت نشریه دوفصلنامه "روانشناسی خانواده" به صورت الکترونیک برای تمام اعضاء

4- حق رای برای اعضای پیوسته

5- برخورداری از تخفیف در حق ثبت نام در کارگاه های آموزشی، شرکت در کنگره ملی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران:
http://fpai.ir/find.php?item=1.102.25.fa
برگشت به اصل مطلب